காஞ்சியின் கருணைக்கடல்

திருப்பூர் கிருஷ்ணன்

300.00

எளிமை என்ற வார்த்தையின் உண்மையான அடையாளமாக திகந்தவர் காஞ்சி பெரியவர். யதார்த்தத்தை எந்த மிகையும் இல்லாமல், தெளிந்த நீரோடை எதையும் சேர்த்துக் கொள்ளாமல், தன் வழியை தொடர்வது போல, உள்ளது உள்ளபடியே விளக்குகிறது இந்நூல்.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “காஞ்சியின் கருணைக்கடல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *