குருக்ஷேத்ரம்

ஜி.எஸ்.எஸ்.

150.00

மகாபாரத்தின் சாரத்தை, அதில் கூறப்பட்டுள்ள பல வரலாற்றுக் கதைகளை, குருசேஷத்ரம் தொடர்பான தகவல்களை எளிய நடையில் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் ஜி.எஸ்.எஸ்.,, என்று அழைக்கப்படும் ஜி,எஸ்.சுப்ரமணியன் தாராளமாக வழங்கியிருக்கிறரர். இந்த நூலைப் படித்தும் குருசேஷத்ரத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்; புனிதர்கள் பலர் ஒன்று கூடிய அந்த தலத்தைத் தரிசிக்க வேண்டும்; அந்த புண்ணிய ஆத்மாக்கள் உலாவிய இடங்களில். அவர்களின் பாதம் பட்ட இடங்களில் நாமும் சஞ்சரிக்க வேண்டும்: அவர்களின் மூச்சுக் காற்று பரவி இருக்கும் இடங்களுக்குச் சென்று நாமும் அதை சுவாசிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தானாக ஊற்றுப் போல் பெருக்கெடுக்கும் என்றால் அது மிகையாகாது.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குருக்ஷேத்ரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *